اطلاع رسانی کنفرانس توسط ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اصفهان)

تاریخ ثبت: 1403/01/27

 

نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی محوریت رویداد با بخش های علمی و صنعتی مختلف، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اصفهان) ، این رویداد را اطلاع رسانی  نمود.

 

لینک دسترسی:   https://gsi.ir/isfahan/fa/news/27396